Razmatranje: Božić – Rođenje Isusovo

ŠTO JE TO Lectio divina?

KAKO RAZMATRATI ovom metodom?

Pročitajte evanđelje: Iv 1, 1-18

Komentar na evanđeoski odlomak:

Prva poglavlja Lukina i Matejeva Evanđelja govore o Isusovu porijeklu i njegovu djetinjstvu. U Ivanovu Evanđelju autor umjesto tzv. Evanđelja Isusova djetinjstva donosi proslov koji govori o Kristu kao Riječi. Ta Riječ je bila oduvijek (r. 1-2), bila je aktivan Stvaratelj (r. 3), ona je Život i Izvor Života (r. 4) te Svijetlo koje pobjeđuje tamu (r. 5).

Knjiga Postanka proces nastanka svijeta opisuje kao izvlačenje stvari iz kaosa (vidi Post 1, 1-2, 4). Tako Bog sve uređuje svojom Riječju (Reče Bog … i bi tako). Tako je i danas. Božja Riječ ima moć uređivanja ne samo vanjskoga svijeta nego i srca čovječjega. Toliko je izgubljenih ljudi doživjelo ovu oživljujuću i uređujuću moć Božje Riječi (npr. sv. Augustin).

Gledam li uistinu na svoj život kroz Božju Riječ?

Dopuštam li da me ta Riječ dotiče, mijenja, uređuje i iznova stvara?

A možda, bojeći se promjena, uporno bježim od Riječi?

Pronalazim li vrijeme da je razmatram i promatram li se u njoj kao u ogledalu?

U Božjoj Riječi je život – izvor vječnog postojanja. Tko se hrani Božjom Riječju i živi od nje započinje vječni život već sada. Ta Riječ je također svijetlo koje pobjeđuje tamu. Svijetlost se ne mora boriti s mrakom, ne mora ga silom izgoniti da bi ga pobijedila. Dovoljno je da se – pa i malena kao u plamenu svijeće – pojavi, zapali i rasprši najgušći mrak. O tome govori i poznata izreka: „Bolje je zapaliti malu svijeću nego proklinjati tamu.“

Svijetlo je simbol dobra, a tama zla. Zlo koje se razmeće oko nas ne možemo svladati mrmljanjem i prigovaranjem na njegovo po- stojanje. Pobjeđujemo ga čineći dobro kako nas potiče i savjetuje Poslanica Rimljanima: Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo (Rim 12, 21).

Ako dopustimo Božjoj Riječi da se nastani u nama, ako je budemo živjeli, onda će ona preko našega ponašanja raspršivati duhovnu tamu. Ta Riječ je postala Tijelom u Isusu i nastanila se među nama. Ona želi postati Tijelom u životu svakoga čovjeka.

Klanjajući se ovih dana Božjem Djetešcu zamolimo ga za milost prihvaćanja i utjelovljenja njegove Riječi u našem svakodnevnomu životu i ponašanju.

***

(Izvor: Živa riječ 2016. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2015.)


NARUČITE KNJIGU
sa svakodnevnim razmatranjima!!!